پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

824002_824 ۱

وقف اسکان

کلمه ی اسکان به معنی ساکن کردن است. یه غیر از موارد وقف ابدال، فقط حرکت حرف اخر کلمه ساقط...

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت:تدویر

در لغت به معنای ((مدور و گرد کردن،دوره کردن،چرخانیدن))و در اصطلاح قرائت عبارت است از :((قرائت با سرعت متوسط))یعنی نه...