پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت:تدویر

در لغت به معنای ((مدور و گرد کردن،دوره کردن،چرخانیدن))و در اصطلاح قرائت عبارت است از :((قرائت با سرعت متوسط))یعنی نه...

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت:تحقیق

در لغت به معنای ((حق چیزی راادا کردن است بدون کمی وزیادی ،رسیدن به حقیقت شئ))آمده است. قرائت قرآن به...

مراتب قرائت ۲

مراتب قرائت

مراتب قرائت درقرآن کریم اصولا قرآن به )(ترتیل)) ترتیب نازل شده است و قرائت آن نیز باید بر اساس (ترتیل)...