پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت:تحقیق

در لغت به معنای ((حق چیزی راادا کردن است بدون کمی وزیادی ،رسیدن به حقیقت شئ))آمده است. قرائت قرآن به...

مراتب قرائت ۲

مراتب قرائت

مراتب قرائت درقرآن کریم اصولا قرآن به )(ترتیل)) ترتیب نازل شده است و قرائت آن نیز باید بر اساس (ترتیل)...

400-1307006974mosavi ۴

وقف ابدال

کلمه ابدال به معنای تبدیل کردن است.در این نوع از وقف، حرف آخر کلمه به حرفی دیگر تبدیل می شود....