برچسب‌خورده: آموزش قرآن

جوف ۰

موضع جوف

جوف در لغت به معنای درون-میان-بطن است.اجوف یعنی میان تهی. در  اصطلاح تجوید به حجم و فضای خالی دستگاه تکلم...