برچسب‌خورده: توضیح تدویر

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت:تدویر

در لغت به معنای ((مدور و گرد کردن،دوره کردن،چرخانیدن))و در اصطلاح قرائت عبارت است از :((قرائت با سرعت متوسط))یعنی نه...