برچسب‌خورده: تحریر در قرائت

لحن ۱

فن تحریر

تحریر به معنای لرزش های صدااست،تحریر در نغمات غمگین به معنای حالت گریه و در نغمات شاد به معنای تبسم...