برچسب‌خورده: تحدیر به چه معناست

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت: تحدیر

در لغت به معنای شیب دادن و سرازیر کردن آمده است.حدر در قرآن به معنای خواندن قرآن با سرعت زیاد...