برچسب‌خورده: تجوید

وقف ۰

فرق وقف و سَکت

وقف» ، همواره با تنفّس همراه است ؛ «سکت» به مفهوم قطع کلمه از مابعد خود می باشد که این...

جوف ۰

موضع جوف

جوف در لغت به معنای درون-میان-بطن است.اجوف یعنی میان تهی. در  اصطلاح تجوید به حجم و فضای خالی دستگاه تکلم...