برچسب‌خورده: تجوید ابدال

400-1307006974mosavi ۵

وقف ابدال

کلمه ابدال به معنای تبدیل کردن است.در این نوع از وقف، حرف آخر کلمه به حرفی دیگر تبدیل می شود....