برچسب‌خورده: الحاق

824002_824 ۰

وقف الحاق

الحاق به معنای  اضافه کردن چیزی به چیز دیگری است. الحاق یک ((هاء ساکنه))به آخر برخی کلمات هنگام وقف را...