برچسب‌خورده: اقسام مد لین

Untitled-1 ۰

مد لین

یکى دیگر از اقسام مد، «مد لین» است. مد لین از برخورد «واو ساکن ما قبل مفتوح» یا «یاء ساکن...