برچسب‌خورده: ادغام حفص از عاصم

tajvid cheshmetelavat.ir ۰

انواع ادغام(حفص از عاصم)

ادغام  خود به سه نوع تقسیم بندی شده است: ۱-ادغام متماثلین۲-ادغام متجانثین۳-ادغام متقاربین ۱-ادغام متفاربین دو حرف متماثل،در صورت سکون...