پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

لحن ۰

فن تحریر

تحریر به معنای لرزش های صدااست،تحریر در نغمات غمگین به معنای حالت گریه و در نغمات شاد به معنای تبسم...