پایگاه تخصصی قرائت قرآن کریم

وقف ۰

فرق وقف و سَکت

وقف» ، همواره با تنفّس همراه است ؛ «سکت» به مفهوم قطع کلمه از مابعد خود می باشد که این...