دسته‌بندی: آموزشی

وقف ۰

فرق وقف و سَکت

وقف» ، همواره با تنفّس همراه است ؛ «سکت» به مفهوم قطع کلمه از مابعد خود می باشد که این...

قرآن ۰

هدف از حفظ قرآن کریم

هدف از حفظ قرآن کریم رسول اکرم (ص) فرمود: انّما الأعمالُ بالنّیاتِ و لکّلِ امرءٍ ما نوی فلابدَّ للْعَبد مِنْ...