دسته‌بندی: تجوید

824002_824 ۰

وقف الحاق

الحاق به معنای  اضافه کردن چیزی به چیز دیگری است. الحاق یک ((هاء ساکنه))به آخر برخی کلمات هنگام وقف را...

cheshmetelavat.ir(quran) ۳

ادغام تامّ و ناقص

همان گونه که قبلا اشاره شد در برخی موارد ادغام به صورت ناقص صورت میگیرد. شاید بنوان پدیده ادغام را...

tajvid cheshmetelavat.ir ۰

انواع ادغام(حفص از عاصم)

ادغام  خود به سه نوع تقسیم بندی شده است: ۱-ادغام متماثلین۲-ادغام متجانثین۳-ادغام متقاربین ۱-ادغام متفاربین دو حرف متماثل،در صورت سکون...

824002_824 ۱

وقف اسکان

کلمه ی اسکان به معنی ساکن کردن است. یه غیر از موارد وقف ابدال، فقط حرکت حرف اخر کلمه ساقط...

400-1307006974mosavi ۴

وقف ابدال

کلمه ابدال به معنای تبدیل کردن است.در این نوع از وقف، حرف آخر کلمه به حرفی دیگر تبدیل می شود....