دسته‌بندی: وقف اسکان

وقف اسکان

824002_824 ۱

وقف اسکان

کلمه ی اسکان به معنی ساکن کردن است. یه غیر از موارد وقف ابدال، فقط حرکت حرف اخر کلمه ساقط...