دسته‌بندی: وقف

وقف

وقف ۰

فرق وقف و سَکت

وقف» ، همواره با تنفّس همراه است ؛ «سکت» به مفهوم قطع کلمه از مابعد خود می باشد که این...

824002_824 ۰

وقف الحاق

الحاق به معنای  اضافه کردن چیزی به چیز دیگری است. الحاق یک ((هاء ساکنه))به آخر برخی کلمات هنگام وقف را...

824002_824 ۱

وقف اسکان

کلمه ی اسکان به معنی ساکن کردن است. یه غیر از موارد وقف ابدال، فقط حرکت حرف اخر کلمه ساقط...

400-1307006974mosavi ۴

وقف ابدال

کلمه ابدال به معنای تبدیل کردن است.در این نوع از وقف، حرف آخر کلمه به حرفی دیگر تبدیل می شود....