دسته‌بندی: مخارج حروف

جوف ۰

موضع جوف

جوف در لغت به معنای درون-میان-بطن است.اجوف یعنی میان تهی. در  اصطلاح تجوید به حجم و فضای خالی دستگاه تکلم...

-اکبر ۰

لفظ جلاله الله

زمانی که قبل از این کلمه حرکات فتحه و ضمه قرار داشته باشد باید پر خوانده شود. مانند: منَ الله...