دسته‌بندی: ادغام

cheshmetelavat.ir(quran) ۳

ادغام تامّ و ناقص

همان گونه که قبلا اشاره شد در برخی موارد ادغام به صورت ناقص صورت میگیرد. شاید بنوان پدیده ادغام را...

tajvid cheshmetelavat.ir ۰

انواع ادغام(حفص از عاصم)

ادغام  خود به سه نوع تقسیم بندی شده است: ۱-ادغام متماثلین۲-ادغام متجانثین۳-ادغام متقاربین ۱-ادغام متفاربین دو حرف متماثل،در صورت سکون...