دسته‌بندی: تحقیق

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت: تحدیر

در لغت به معنای شیب دادن و سرازیر کردن آمده است.حدر در قرآن به معنای خواندن قرآن با سرعت زیاد...

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت:تحقیق

در لغت به معنای ((حق چیزی راادا کردن است بدون کمی وزیادی ،رسیدن به حقیقت شئ))آمده است. قرائت قرآن به...