دسته‌بندی: قرائت

قرائت

لحن ۱

فن تحریر

تحریر به معنای لرزش های صدااست،تحریر در نغمات غمگین به معنای حالت گریه و در نغمات شاد به معنای تبسم...

مراتب قرائت ۰

مراتب قرائت: تحدیر

در لغت به معنای شیب دادن و سرازیر کردن آمده است.حدر در قرآن به معنای خواندن قرآن با سرعت زیاد...