دسته‌بندی: ترجمه و تفسیر

graphist_10120317 ۰

تفسیر مالک یوم الدین

بیان مالک یوم الدین: فرق بین عبودیت عبد دربرابر مولی وعبودیت بندگان دربرابر خدا:عبودیت بندگان وموالی آنان تنهادربرابر آن چیزی...